ประเด็นหลักเกี่ยวกับการรับสร้างบ้านคือที่รองรับที่คงทน

ในการจะปลูกเรือนหลังหนึ่งเราต้องมีรากที่แข็งแรงและมั่นคง ซึ่งฐานรากนั้นก็คือ ส่วนที่ใกล้กับหัวไม้ค้ำยัน รองรับความหนักเบาจากเสาถ่ายสู่ไม้ค้ำยัน ในการทำฐานราก ต้องสนใจเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกใช้ฐานรากตามสภาพของดิน สมควรใช้วัตถุก่อสร้างตามแบบอย่าง วิศวกรรม โดยแน่วแน่ ไม่ตัดลดขนาด ปูนที่ใช้ทำโครงสร้างรองรับต้องใช้ปูนแบบแปลน  ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าปูนโบก เพราะหากรากฐาน ทรุดแล้ว ย่อมก่อให้เกิดข้อเสียหาย อย่างมากแก่บ้าน หรือตึกทั้งลำบากต่อการปรับปรุงด้วย มาตราส่วนของ ปูน : เม็ดทราย : ก้อนหิน  เมื่อเราสามารถที่จะสร้างที่ตั้งที่แน่นแฟ้นได้แล้วก่อนจะทำงานขั้นต่อจากนั้นต้องเช็คให้ละเอียดละออซะก่อนจะดำเนินงานขั้นอื่นๆ

จากนั้นก็จะเกิดเรื่องของงานฉาบปูนที่กำแพงทุกสิ่งจะรวมไปตั้งแต่ก่อนจักรับสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้ว ซึ่งฝาผนังนั้นเรียกได้ว่าเป็นผิวหนังของบ้านโดยฝาผนังนอกบ้านจะคอยดูแลตัวเรือนจากการเปลี่ยนแปลงของ ดินฟ้าอากาศ ไม่ว่าร้อน หนาวเย็น แสงอาทิตย์ ลม สายฝนก็ตาม ผนังภายใน จะมีการแบ่งส่วนใช้สอยต่าง ๆ ภายในบ้าน ให้เป็นสัดส่วน ตามการใช้สอย ฝาภายในบ้านนั้นมีทั้งฝา ที่ปฏิบัติภารกิจเป็นโครง หรือไม่ก็ที่เราเรียกว่า ฝารองรับน้ำหนัก คือเสาที่ยึดยาว ออกไปเป็น ผนังโน่นเอง กำแพงชนิดนี้จึงมีมูลค่าค่อนข้างแพงกว่า ฝาปกติ ส่วนฝาอีกประเภท เป็นฝาที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป คือ ผนังที่มิได้ทำงานรับความหนักเบา หรือมิได้วางตัวเป็นเค้าโครง

ถ้าหากเรารับสร้างบ้านของผู้ซื้อมาแล้วแต่มิได้บวกลบคูณหารหรือคาดการณ์ไว้ก่อนสามารถเป็นเหตุให้คลาดได้อย่างเดียวกันนะขา…