ความหมายและความสำคัญของพาเลทแต่ละประเภท

พาเลท ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการขนส่งต่างๆที่จะต้องมี พาเลท มาช่วยให้การขนย้าย หรือขนสินค้าขึ้นลงให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะลดความสูญเปล่าในระหว่างการทำกิจกรรม หรือจะเป็นกิจกรรมทางด้านการจัดเก็บสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆ ก็นำพาเลทมาตั้งเป็นระบบเพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บและตรวจนับจำนวนสินค้า เช่น ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลท หรือจะเป็นระบบการจายสินค้าแบบพาเลท

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆก็ต้องมีพาเลท เข้ามามีส่วนช่วยในกิจกรรมมากมาย และยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนำเข้าและส่งออกของสินค้า การขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งภายในองค์กรเดียวกันหรือจะเป็นระหว่างองค์กร   ซึ่งจากการที่ต้องส่งสินค้าออกนอกประเทศเราก็ต้องคำนึงถึงกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่จะส่งสินค้าไปว่ามีการควบคุมด้านใดบ้างเกี่ยวกับตัวพาเลท และจากการที่เราต้องใช้พาเลทมาช่วยในการขับเคลื่อนทางธุรกิจแล้วนั้น ต้องไม่ลืมคำว่า  ต้นทุน เพราะจะเป็นต้นทุนแฝงเข้ามาโดยไม่รู้ตัว หรือบางบริษัทที่ต้องใช้พาเลทเป็นจำนวนมากๆ ก็จำเป็นต้องมีการคิดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการเช่า เพื่อมาดำเนินงานและยังต้องมีการควบคุมพาเลท อย่างจริงจังเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้งานในแต่ล่ะวันหรือตามเวลาที่กำหนด ซึ่งพาเลท ก็มีอยู่หลายประเภท อาทิเช่น พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก พาเลทกระดาษ พาเลทโฟม และพาเลทเหล็ก เป็นต้น

Comments are closed.