spring balance หนึ่งในประเภทเครื่องชั่งที่คนไทยนิยมใช้

spring balance

องค์กรชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ หรือ International Organization of Legal Metrology, OIML ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวม 112 ประเทศ เริ่มหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นที่จะกำกับดูแลคุณภาพการผลิตและควบคุมการใช้เครื่องชั่งสปริงของประเทศสมาชิกให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชั่งซื้อขายสินค้า เนื่องจากมีสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนามากกว่า 70 ประเทศ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้าตามสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศ โดยจะทำการปรับปรุงข้อกำหนดชั่งตวงวัดเพิ่มเติมเครื่องชั่งสปริง spring balancer เข้าไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานของเครื่องชั่งแบบแมคคานิค

ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมทบของ OIML และเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องชั่งสปริงเพื่อใช้ในประเทศและยังสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรมการค้าภายในในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมต่างๆของ OIML เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการพัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มีองค์กรชั่งตวงวัดที่เรียกว่า Asia Pacific of Legal Metrology Forum หรือ APLMF เป็นเวทีความร่วมมือของหน่วยงานชั่งตวงวัดของประเทศในภูมิภาค เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลมาตรฐานการชั่งตวงวัดของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน และลดอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (technical Barrier to Trade) ในการประชุม APLMF ครั้งที่ 12 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเครื่องชั่งสปริง spring balance  เช่นกัน โดยที่ประชุมได้รับข้อเสนอของผู้แทนประเทศไทย ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด (นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน จะพิจารณาตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานเครื่องชั่งสปริง และการตรวจสอบรับรอง (Verification) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะสนับสนุนงบประมาณจัดหลักสูตรฝึกอบรมการตรวจสอบต้นแบบ (pattern approval) เครื่องชั่งสปริง spring balancer ต่อไป

 

 

 

Comments are closed.