“การเสวนาทางศาสนา”นี้ เป็นเนื้อหาประกอบในหลักสูตรสันติศึกษา

ในสถานศึกษาทั่วๆรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา ประมูลพระเครื่อง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ปัจจุบัน “มจร”และ”พศ.”ได้รับแนวทางจากคสช.ให้มาหาวิธีในการกำจัดปัญหาความพระเครื่อง ไม่ลงรอยกันของคนในชาติในมติทางศาสนา ได้มีการแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการเตรียมการการประชุมผู้นำศาสนาอาเซียนในช่วงเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา มีบทสรุปที่จะนำแนงทางนี้มาใช้เพื่อสร้างเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของพลเมืองประชาคมอาเซียน พระมหาหรรษา พระเครื่อง ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษา “มจร” ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการจัดงานได้กำหนดผลการประชุมเตรียมการดังกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดงานนี้ประกอบด้วย (1) เพื่อสร้างเวทีให้ผู้นำศาสนาต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ได้นำเสนอองค์ความรู้ และหลักการสำคัญเกี่ยวกับขันติธรรมทางศาสนาตามที่ปรากฏในคัมภีร์ และแนวคิดของแต่ละศาสนา (2) ประมูลพระเครื่อง เพื่อให้ผู้นำศาสนาในประชาคมอาเซียนได้ร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรมในประชาคมอาเซียนของแต่ละศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน

8746AE63-F540-4F2E-BF94-549D5DE15D06

ประมูลพระเครื่อง เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายระหว่างผู้นำศาสนา

22862_0_s_0_2011-03-08-07-39-31ในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเอื้อต่อการหาความรู้การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย ทางด้านศาสนาสังคมและวัฒนธรรมอย่างมีขันติธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (4) เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย พระเครื่อง เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาระดับโลกในอนาคต โดยผ่านการสร้างโครงข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทางพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ทั่วภูมิภาค สำหรับการประชุมโต๊ะกลมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาอาเซียนครั้งนี้ จะประกอบด้วยผู้นำศาสนาจากทุกศาสนาในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 70 รูป/คน ประมูลพระเครื่อง และจะมีนิสิตพร้อมทั้งบุคคลทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 300 รูป/คน กิจกรรมต่างๆ จะประกอบด้วยการศึกษาดูงานพื้นที่กุฎีจีนในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Comments are closed.